Licenčné podmienky služby Zverejniť.sk

Článok 1   Definície pojmov

 1. Používateľ– fyzická osoba, ktorá používa Zverejniť.sk prostredníctvom nadobúdateľa, v súlade s týmito podmienkami, pričom používanie služby Zverejniť.sk jej umožňuje zobrazenie obsahu zverejneného nadobúdateľom.
 2. Poskytovateľ– Pinf s.r.o., 906 05 Sobotište 393, IČO: 51007908 , s ktorým je uzatváraná licenčná zmluva.
 3. Nadobúdateľ/subjekt– každý, kto využíva službu Zverejniť.sk, ktorá uzatvorila s nadobúdateľom licenčnú zmluvu, za účelom jej používania používateľom a nadobúdateľom – napríklad zobrazenie výpisu obsahu na webovom sídle nadobúdateľa.
 4. Zverejniť.sk/služba– služba zameraná na sprostredkovanie zverejňovania obsahu, najmä zmlúv, faktúr a objednávok na webovom sídle poskytovateľa a/alebo nadobúdateľa.
 5. Koncové zariadenie– počítač, mobilné telekomunikačné zariadenie, herná konzola, tablet a iné zobrazovacie zariadenie.
 6. Prostriedky diaľkovej komunikácie– prostriedok, ktorý bez súčasného fyzického kontaktu medzi nadobúdateľom a/alebo  používateľom a poskytovateľom možno použiť za účelom vzniku, zmeny alebo zániku licenčnej zmluvy, najmä internet, elektronická pošta, telefón, fax, adresný list, ponukový katalóg.
 7. Identifikačné číslo UID–  jedinečný súbor čísel a písmen, ktorý je vygenerovaný po registrácii nadobúdateľa, prostredníctvom ktorého bude identifikovaný pri komunikácií so serverom zverejnit.sk
 8. Privátny kľúč–  jedinečný súbor čísel a písmen, ktorý je vygenerovaný po registrácii nadobúdateľa, prostredníctvom ktorého bude zaručená integrita pri komunikácií so serverom zverejnit.sk

Článok 2   Uzatvorenie  a trvanie licenčnej  zmluvy

 1. Nadobúdateľ môže požiadať o licenciu prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie na internetovej stránke www.zverejnit.sk. O licenciu požiada tak, že si zvolí balík služieb, ktoré chce využívať v rámci licencie. Pred odoslaním požiadavky nadobúdateľ vyjadrí súhlas, že sa oboznámil a súhlasí s týmito podmienkami, ktorými bude viazaný v prípade uzatvorenia licenčnej zmluvy
 2. Po odoslaní požiadavky, žiadateľovi o licenciu bude doručený potvrdzujúci mail spolu s inštrukciami ako zaplatiť licenčný poplatok a tiež tieto licenčné podmienky.
 3. Licenčná zmluva je uzatvorená okamihom vyjadrenia súhlasu  nadobúdateľa. Nadobúdateľ vyjadrí súhlas s licenčnou zmluvou a týmito licenčnými podmienkami zaplatením licenčného poplatku. Po zaplatení licenčného poplatku bude aktivovaný prístup do Zverejniť.sk, podľa nadobúdateľom zvoleného balíka služieb.
 4. Licenčná zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na jeden kalendárny rok, pričom táto doba sa počíta odo dňa ktorý si nadobúdateľ zvolil pri žiadosti o licenciu, najskôr však odo dňa zaplatenia licenčného poplatku. V prípade, že sa nadobúdateľ s poskytovateľom dohodnú na dlhšom alebo kratšom trvaní licencie, trvanie licencie bude uvedené vo faktúre.
 5. Ak nadobúdateľ zaplatí poplatok za licenciu pred uplynutím platnosti licenčnej zmluvy, táto sa automaticky predlžuje o ďalšie dohodnuté obdobie. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť predĺženie licenčnej zmluvy, vrátením licenčného poplatku, ktorý už bol zaplatený alebo oznámením zaslaným nadobúdateľovi, že trvá na ukončení licenčnej zmluvy uplynutím doby.
 6. Poskytovateľ udeľuje nevýhradnú licenciu, čo znamená, že nie je vylúčené používanie služby poskytovateľom alebo jeho právo udeliť licenciu tretej osobe. V žiadnom prípade nie sú obmedzené práva autora používať alebo modifikovať službu.

Článok 3   Podmienky pre poskytnutie licencie

 1. Zverejniť.sk je možné používať po uzatvorení licenčnej zmluvy („ ďalej tiež aj  licencia“)
 2. Nevyhnutnou podmienkou uzatvorenia licenčnej zmluvy je registrácia žiadateľa o licenciu a vytvorenie účtu na portáli www.zverejnit.sk, prevádzkovaný podľa podmienok poskytovateľa,  prostredníctvom ktorého môže požiadať a aktivovať licenciu.
 3. Nevyhnutnou požiadavkou na používanie služby je internetové pripojenie, počas celej doby používania služby. Pri využívaní internetového pripojenia môžu byť účtované poplatky za internetové pripojenie, poskytovateľom internetového pripojenia.

Článok 4   Rozsah licencie

 1. Poskytovateľ udeľuje obmedzenú licenciu v rozsahu uvedenom v týchto podmienkach. Celý obsah Zverejniť.sk, vrátane, ale nielen, akéhokoľvek softvéru, umeleckých prvkov, animácii, videí, obrázkov, hudby, zvukov, komunikácii, textu, čísiel a mechaniky služby, a marketingových materiálov („Obsah“), sú duševným vlastníctvom vlastníctva autora. Celý Obsah je chránený autorskými právami podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v platnom znení. Obsah nahratý nadobúdateľom sa však nestáva majetkom poskytovateľa.
 2. Nadobúdateľ je oprávnený používať službu  v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu licenčnej zmluvy. Nadobúdateľ je oprávnený používať službu, jej funkcionalitu a všetky ich časti v rozsahu, ktorý je obvyklý pri danom druhu služby a spôsobe jej použitia.
 3. Nie je však povolené kopírovanie. Takisto nie je povolené jeho komerčné využívanie. Jeho upravovanie, opätovné zostavovanie, rozoberanie a spätné inžinierstvo sú takisto zakázané – s výnimkou zásuvných modulov uverejnených pod licenciou, ktorá zásah a úpravy povoľuje, napr. GPLv2. Rozmnožovanie, ukladanie, vyberanie a / alebo zdieľanie Obsahu s tretími stranami je považované za porušenie autorských práv. Rovnako je zakázané na to nabádať tretie strany alebo poskytovať im pri tom pomoc.
 4. Predmetom licencie nie je, a teda nadobúdateľ ani používateľ nie sú oprávnení používať logo poskytovateľa. Použitie loga, ochrannej známky je možné iba po predchádzajúcom súhlase poskytovateľa. V prípade neoprávneného použitia ochrannej známky alebo loga má poškodená zmluvná strana nárok na náhradu škody, ktorá jej tým bola spôsobená.
 5. Nadobúdateľ ani používateľ nie sú oprávnení služby žiadnym spôsobom modifikovať, ani do nich zasahovať akýmkoľvek iným spôsobom, než spôsobom, ktorý pri bežnom používaní umožňuje užívateľské rozhranie.
 6. Licencia sa vzťahuje aj na všetky budúce aktualizácie služieb (update a/alebo upgrade), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, Poskytovateľovi však z toho nevyplýva záväzok vykonávať akékoľvek aktualizácie služieb.
 7. Územná platnosť licencie nie je obmedzená.

Článok 5   Poplatok za poskytovanie služby

 1. Poplatok je uvedený pri výbere jednotlivých balíkov služieb.
 2. Poplatok je splatný okamihom výberu balíka služieb, jedným zo spôsobov uvedeným poskytovateľom pri výbere balíka, pričom zaplatením licenčného poplatku je uzatvorená licenčná zmluva.
 3. Poplatok  sa platí v eurách a považuje sa za zaplatený okamihom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet poskytovateľa.

Článok 6   Zánik licenčnej zmluvy

 1. Autorizácia na výkon udelených práv zaniká najneskôr v momente ukončenia platnosti licenčnej zmluvy.
 2. Licenčná zmluva zaniká:

a\ zánikom vlastníckeho práva ku koncovému zariadeniu;

b\ odstúpením z dôvodov uvedených v zákone alebo týchto podmienkach

c\ písomnou dohodou zmluvných strán;

d\ odmietnutím predĺženia licenčnej zmluvy podľa článku 2 bod 5

e\ ďalšími spôsobmi uvedenými na inom mieste týchto podmienok, alebo stanovenými zákonom.

 1. Licenčná zmluva zaniká v dôsledku tej zo skutočnosti, ktorá nastane ako prvá.
 2. V prípade zistenia nelegálneho použitia služby nadobúdateľom alebo používateľom, nad rozsah udelenej licencie, je poskytovateľ oprávnený, v záujme ochrany svojich majetkových práv a zamedzeniu jeho ďalšieho porušovania, odstúpiť od licenčnej zmluvy a zrušiť licenciu ku dňu, kedy sa o porušení dozvedel.
 3. Poskytovateľ licencie je oprávnený odstúpiť od licenčnej zmluvy a zrušiť licenciu v prípade porušenia povinností nadobúdateľa alebo používateľa podľa článku 4 ods. 3,4 a 5  a článku 7 tejto zmluvy ku dňu kedy sa o porušení dozvedel.

Článok 7   Povinnosti používateľa a nadobúdateľa

1. Používateľ a nadobúdateľ nie sú oprávnení:

a)   používať službu spôsobom, ktorý je v rozpore s licenčnými podmienkami.

b)   používať mechanizmy, softvér a programy, ktoré môžu poškodiť službu

c)   používať opatrenia, ktoré by viedli k neprijateľnému preťaženiu systémov.

d)   používať špeciálny softvéru, najmä s cieľom systematickej alebo automatickej správy služby

e)   využívať alebo zverejniť chyby (bugs) v programovaní služby a pri hraní, ktoré by mohli pre používateľa predstavovať výhodu, na vlastné účely a/alebo účely tretích strán.

f)    používať softvér, ktorý umožňuje „získavanie údajov“ (Datamining) alebo akýmkoľvek iným spôsobom zbiera informácie týkajúce sa služby.

g)   porušovať platné zákony, navádzať na porušovanie zákonov alebo odkazovať na takéto príspevky,

h) používať služby na komerčný účel alebo ich predaj pre tretie strany alebo ich propagáciu (aj prostredníctvom odkazov)

i)    licenciu postúpiť tretej osobe  alebo ju poskytnúť tretej osobe bez súhlasu poskytovateľa.

2. Používateľ a nadobúdateľ  sú povinní:

a)zaplatiť licenčný poplatok

b)neodkladne oznamovať chyby služby podľa článku 8 ods. 3 týchto podmienok.

c)dodržiavať ustanovenia týchto podmienok, riadiť sa hernými návodmi služby a pokynmi poskytovateľa

d)zdržať sa konania, ktoré ohrozuje alebo narúša prevádzku a funkčnosť služby.

e)v prípade podozrenia na zneužitie alebo získanie privátneho kľúča treťou stranou tento okamžite pomocou portálu zverejnit.sk revokovať (zneplatniť) a oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi

3. Je zakázané:

a)používať softvér pre automatizáciu, hacky alebo iný neoprávnený softvér určený k úprave služby.

b)používať akýkoľvek neoprávnený softvér navrhnutý na zachytenie zdroja alebo iné zbieranie informácii služby.

c)získavať alebo sa pokúšať o získanie hesiel alebo iných súkromných ​​informácii od iných používateľov

d)zneužívať zdroje podpory (support) alebo písať falošné správy

e)dekompilovať, upravovať, alebo inak reprodukovať ľubovoľnú časť služby.

f)publikovať alebo šíriť obsah, ktorý škodí sieti, serveru alebo iným komponentom (napríklad šíri červy, trójske kone, vírusy, spyware, robí phishing hesiel a pod.).

Článok 8 Dostupnosť

 1. Poskytovateľ ručí za dostupnosť služby v priemere 95 % počas roka. Nie je tu zahrnutý čas na pravidelnú údržbu Pinf Hier, ktorá je možná len v offline režime, ani čas, ktorý nevieme ovplyvniť, napr. v dôsledku vyššej moci, externej manipulácie alebo iných problémov.
 2. Poskytovateľ je oprávnený dočasne, najdlhšie však na dobu 48 hodín znemožniť nadobúdateľovi prístup k službe, z dôvodu vykonávanie aktualizácie služby (update/upgrade) alebo z dôvodu odstraňovania chýb. Na takúto plánovanú aktualizáciu, resp. plánované odstraňovanie chýb je poskytovateľ povinný upozorniť nadobúdateľa a používateľa prostredníctvom webovej stránky www.zverejnit.sk
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť chybu v čo najkratšom čase.

Článok 9 Zodpovednosť poskytovateľa licencie

 1. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť služby v dôsledku výpadku internetového pripojenia. Tiež nezodpovedá za stratu údajov používateľa a nadobúdateľa.
 2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z alebo vzniknuté v akejkoľvek súvislosti s používaním alebo nemožnosťou používať službu alebo jej chybami.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby služby, ktoré by vznikli v dôsledku ich nesprávneho používania (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi), ďalej za chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá, prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou.
 4. Rovnako poskytovateľ nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri použití služby v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom zrejmých, t.j. chýb, ktoré možno zistiť obvyklým prekontrolovaním celého postupu práce s počítačovým programom.

Článok 10 Rozhodné právo

 1. Všetky právne vzťahy založené licenčnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a platia pre ne príslušné ustanovenia autorského zákona č. 185/2015 Z.z. (ďalej tiež „zákon“), licenčnej zmluvya týchto Licenčných podmienok pre Zverejniť.sk ( ďalej tiež „ podmienky“). Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou licenčnej zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami jednotlivých citovaných dokumentov budú mať prednosť v poradí najprv kogentné ustanovenia zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, potom ustanovenia licenčnej zmluvy a napokon dispozitívne ustanovenia zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Všetky prípadné spory v súvislosti s licenčnou zmluvou budú zmluvné strany prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou spor bude  riešiť  v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky príslušný súd.

Článok 11 Doručovanie

1. Všetky oznámenia a žiadosti týkajúce sa licenčnej zmluvy sa  podávajú písomne, ak nie je dohodnuté inak.

2.  Poskytovateľ doručuje korešpondenciu prednostne na kontaktný email uvedený pri registrácii účtu žiadateľa o licenciu.

3. Nadobúdateľ  je oprávnený doručovať korešpondenciu na kontaktný mail poskytovateľa alebo na kontaktnú adresu v sídle poskytovateľa.

4. Korešpondencia zaslaná  na mailovú adresu sa považuje za doručenú momentom jej odoslania.

5. Nadobúdateľ je povinný informovať bez zbytočného odkladu poskytovateľa o každej zmene svojich kontaktných údajov.

 

Článok 12 Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 29.8.2018