O povinnom zverejňovaní

Od 1. 1. 2011 sú podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinné osoby (mestá, obce a i.) povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry. Uvádzame všeobecné informácie zo zákona o povinnostiach obce pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr.

Zmluvy

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba (napríklad obec), obsahujúca informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom VÚC alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami EÚ. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné. 

Objednávky

Povinná osoba zverejní na svojej webovej stránke objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona (§47a Občianskeho zákonníka).

Faktúry

Povinná osoba zverejní na svojej webovej stránke faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

Zverejňovať tieto dokumenty prehľadne a pohodlne nie je jednoduché – práve preto tu je Zverejniť.sk. S nami dokumenty zverejníte v súlade so zákonom a navyše sú bezpečne uložené na našich serveroch.

Implementácia Zverejniť.sk nevytvára na vašom webovom sídle žiadne súbory cookies a dokáže fungovať aj bez povoleného Javascriptu, CSS, Flash a zobrazovania rámov.